ĐIỆN SINH KHỐI

ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI
ĐIỆN SINH KHỐI

Luôn được định hướng phát triển gắn liền với sự minh bạch và bền vững, trong đó, quy hoạch và xây dựng các nhà máy điện sinh khối (biomass power) là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tâm Sen nhằm cung cấp nguồn năng lượng tái tạo hữu ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.